Realizując obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (tzw. RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gemini z siedzibą w Rzymie (00179) przy ul. Teodoro Mommsen, 27-29, („Administrator”).
2. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem siedziby lub e-mail: info@goled.it.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
– wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO),
– prowadzenia rachunkowości Administratora w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– organizacji pracy, kontaktów służbowych, obiegu dokumentów, prowadzenia ewidencji korespondencji oraz rejestru umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO),
– dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO),
– prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO), w szczególności w przypadku wyrażenia przez osobę zgody na komunikację marketingową lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Podanie danych związanych z realizacją umowy jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
5. Dane personelu klientów (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) zostają udostępnione przez pracodawcę w celu założenia realizacji zawartych umów z Administratorem.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu – przez okres wymagany dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych (przez czas ich trwania) oraz okres przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – do czasu realizacji tego celu lub wycofania zgody.
7. Dane osobowe będą przechowywane w środowisku informatycznym co sprawia, że dla zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych dane mogą być również tymczasowo przechowywane i przetwarzane np. w kopiach bezpieczeństwa, w ramach testów systemów informatycznych czy procedur zmierzających do wykrywania nieprawidłowości lub ochrony przed nadużyciami lub atakami.
8. Odbiorcą danych mogą być:
– personel Administratora,
– spółki zależne i powiązane z Gemini i jego stali przedstawiciele handlowi posiadający siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
– podmioty wspierające Administratora na podstawie jego polecenia w zakresie usług IT i wsparcia technicznego, usług przewozowych, usług drukarskich, usług archiwizacji i niszczenia dokumentów, usług pocztowych, usług bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych, usług doradczych, prawnych i windykacyjnych,
– inni administratorzy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
9. Odbiorcą danych będą podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT, usług transportowych oraz spółki zależne i powiązane z Gemini i jego stali przedstawiciele handlowi posiadający siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także prawnicy i audytorzy.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– Domagania się dostępu do danych;
– Domagania się sprostowania swoich danych, jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły;
– Domagania się usunięcia danych, jeśli odpadła podstawa prawna ich przetwarzania;
– Domagania się ograniczenia przetwarzania, jeśli według Pani/Pana nie są one prawidłowe (przez okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych) lub do czasu rozpatrzenia Pani/Pana sprzeciwu albo w przypadku, gdy Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych ale są one Pani/Panu potrzebne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jeśli nie są one już niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
– Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo.